Usługi

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

prawo cywilne

sprawy z zakresu prawa spadkowego, np.

 • stwierdzenia nabycia spadku,

 • odrzucenie spadku,

 • podział spadku,

 • zrzeczenie się dziedziczenia,

 • prawo do zachowku,

 • stwierdzenia nieważności testamentu, i inne.

sprawy z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego np.

 • o zapłatę w postępowaniu zwykłym, nakazowym i upominawczym,

 • odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych, o roszczenia na tle umów konsumenckich, najmu, o świadczenie usług, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej.

prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

 • separacja i rozwód,

 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

sprawy majątkowe

 • podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,

 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,

 • zniesienie wspólności ustawowej.

sprawy związane z alimentami

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,

 • podwyższanie/obniżanie alimentów,

 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,

 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,

 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,

 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,

 • alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu.

sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,

 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,

 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem.

sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów,

 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa.

sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,

 • roszczenia w związku ze stosowanym mobbingiem,

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,

 • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych,

 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników.

prawo administracyjne

 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym, sądowoadmistracyjnym oraz inne sprawy związane z udziałem w postępowaniu administracyjnym,

 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych,

 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania.

prawo karne

 • porady prawne z zakresu prawa karnego ( przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach) i prawa wykroczeń (wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń i innych ustawach), sporządzanie w tym zakresie pism procesowych np.

 • wnioski o ściganie sprawcy przestępstwa wnioskowego,
 • zawiadomienia o popełnionym przestępstwie,
 • zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania,
 • zażalenia na sposób przeprowadzonego przeszukania,
 • powództwa cywilne pokrzywdzonego,
 • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych.

oraz reprezentacja pokrzywdzonych przed sądami.